Idrott och fritid

Täby har ett rikt idrottsliv som är en viktig del av vårt samhälle. Den stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. För många ungdomar är idrottsutövande ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Idrott lägger grunden till en god hälsa och sunda vanor.
Vår inriktning är att barn och ungdomar ska prioriteras. Det är av stor vikt att ungdomars fritidsintressen stimuleras, inte minst inom idrotten. Det ska finnas goda förutsättningar för såväl organiserad idrott som spontanidrott. 
Idrotts- och friluftsanläggningar ska även fortsättningsvis utvecklas och kontinuerligt underhållas. Det är viktigt att anläggningar drivs med hög kvalitet och så effektivt som möjligt, oavsett utförare. 
Kommande mandatperiod ska särskilt befintliga anläggningar underhållas och utvecklas. Den löpande driften ska effektiviseras. Samverkan med grannkommunerna ska prioriteras. Vid underhåll av anläggningar ska alltid övervägas möjligheter för personer med funktionsvariation att använda lokalerna. 
Arrangemang i kommunen som även riktar sig till idrottsutövare och föreningar utanför kommunen bör understödjas. Tillsammans med idrottsklubbar ska en arrangemangsstrategi utvecklas som syftar till att underlätta genomförande av större arrangemang. 
 

Vår politik:

 • En ny ishall ska anläggas på lämplig plats i kommunen.

 • Ytterligare en s k friplass ska anläggas i kommunen. En friplass är en friidrottsarena i det mindre formatet och ska erbjuda goda förutsättningar för friidrott och öka möjligheten för spontanidrott. 

 • Underhåll av kommunens badplatser och motionsspår ska ges särskild prioritet.

 • En ny idrottshall i Näsbypark ska anläggas.

 • Fler utegym ska anläggas.

 • Ullnabackens öppnande ska prioriteras

 • Konstgräsplaner för 11-spel ska anläggas i Täby Park och Arninge-Ullna.

 • Underhåll av befintliga idrottsanläggningar och lokaler ska prioriteras.

 • Kaféverksamhet eller t ex kanothyrning vid våra badstränder ska underlättas. Badvärdar ska finnas under högsäsong för att främja ordning och trygghet. Nedskräpning ska aktivt motverkas, inkluderande fortsatt arbete mot sanitära olägenheter som skapas av kanadagäss. Tömning av papperskorgar vid badstränder ska prioriteras. 

 • Hjälp och stöd ska ges till föreningar som själva vill bygga eller drifta en anläggning.

 • En arrangemangsstrategi ska utvecklas.

 • Etablering och drift av anläggningar för idrott ska samordnas med närliggande kommuner när så är lämpligt.

 • Barn- och ungdomsidrott ska prioriteras vid planering och finansiering av nya idrottsanläggningar.