Förskolan

I Täby väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Vi anser inte att politiken ska avgöra vilken förskola som barnet ska gå på. Förskolan är den plats där det lilla barnet lär sig att lära. Nyfikenhet på kunskap ska väckas och stimuleras och glädjen i att lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Täby ska upplevas som en trygg och bra plats av både föräldrar, barn och personal. 

Det är uppenbart att förskolor i kommunen kan upplevas som mer eller mindre bra, trots samma förutsättningar. Det framgår tydligt av föräldraenkäter att t ex nöjdhet med barngruppens storlek varierar starkt, trots att förskolorna har samma ekonomiska förutsättningar.

Det är därför nödvändigt att uppmärksamma och hålla en levande dialog om vad som utmärker den goda förskolan. Det behövs också ekonomiska drivkrafter för att premiera förskolor som framgångsrikt och aktivt arbetar för den goda förskolan. 

Små barn som i tidig ålder visar ett beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta utveckling måste tas på särskilt allvar. Insatser ska vara tidiga och kommunen har ett särskilt ansvar för att tillse att det finns tillräckliga resurser för att motarbeta ett potentiellt utanförskap och sociala problem.

Språkutveckling är central. Utan förmåga att kommunicera på svenska språket skapas grogrund för utanförskap. Det säger sig självt att förskolans personal därför måste behärska det svenska språket. Förskolans tillgång till talpedagog och logoped är av särskild betydelse.  

Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och väl underhållna. Kommunen äger i allmänhet förskolans lokaler och har därför ett särskilt ansvar för underhållet.
 

Vår politik:

  • En kvalitetspeng ska införas som utgår från föräldranöjdhet, t ex avseende barngruppens storlek och personalens kompetens.

  • Kommunen ska utveckla, koordinera och underlätta insatser för barn som utvecklat ett negativt beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta utveckling. Barn som inte följer sin språkutveckling ska ges tidigt och kraftfullt stöd.

  • Förskolans personal ska fullt ut behärska det svenska språket.

  • Kommunens tillsynsenhet ska tillse att förskolor aktivt arbetar med barn som uppvisar avvikande beteende eller har en negativ språkutveckling.

  • Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. Förskolelokaler som ägs av kommunen ska senast 2026 generellt vara i gott skick.