Funktionsvariation LSS

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och behöver stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst.

Vi moderater införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBH) för personer som ges insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). KBH har möjliggjort att personer som är fullständigt beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. Syftet med bidraget var att förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle tvingas söka försörjningsstöd eller vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning.

Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser enligt LSS vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser.
 

Vår politik:

  • Det kommunala bostadstillägget för vissa funktionshindrade ska vara kvar och ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås över tid. 

  • Person med insats enligt LSS ska efter beslut erbjudas boende i kommunen eller i angränsande kommun.

  • Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska utredas och övervägas.

  • Se möjligheterna och fokusera inte på hinder när det gäller att få in unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.