Stadsbyggnad

I Täby skall stadens goda kvaliteter och service förenas med närhet till en god miljö, en ostörd natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplaner ska utgå från Täbybornas önskemål och behov. För att bevara halva Täby grönt ska utbyggnad av nya bostäder främst ske genom förtätning i de centrala delarna och på ytor som redan är bebyggda.

Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet och en bra kommun att bo, arbeta och leva i med hög livskvalitet.

Vi moderater slår vakt om närheten till naturen samtidigt som vi vill att de centrala delarna ska utvecklas. 

Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra olika bostadsformer med god stadsmässig arkitektonisk utformning och i miljömässig framkant. I nya och befintliga bostadsområden ska olika former av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor och kollektivtrafik.

Vi värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås samman för att ersättas av stora flerfamiljhus. 

Utbyggnaden av bostäder ska främst koncentreras till tre områden: Täby Park, Arninge-Ullna och Roslags Näsby.
 

Vår politik:

  • Villakaraktären ska bevaras i kommunens småhusområden.

  • Fler mindre villa- och radhusområden ska prioriteras.

  • En mångfald boendeformer ska uppmuntras.

  • Gripsvall och gamla Erikslundsskolans fastighet ska kunna bebyggas med villor eller radhus.

  • Utvecklingsprogrammen för lokala stadsdelscentrum ska genomföras för att uppnå förbättrad service. 

  • Ett nytt kulturmiljöprogram ska genomföras för att värna Täbys historia och kulturmijöer.