Trafik och infrastruktur

Vi ska ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika behov som behöver tillgodoses.  För arbete och näringsliv är en mycket viktig faktor att det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivt eller med bil till och från arbetsplatsen.  

Bilen ger frihet och får livspusslet att gå ihop. Bilen är en frihetsuppfinning. Några använder bilen varje dag, andra någon gång i veckan. Villkoren för biltrafiken förändras samtidigt när centrala Täby växer och förtätas. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras. Längs hårt belastade vägsträckor bör egna körfält skapas för kollektivtrafiken.

Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden successivt byggs ut. Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Med utbyggnaden av Täby Park och en ny simhall måste särskilt trafiksituationen på Stora marknadsvägen från

Täby Centrum även fortsättningsvis prioriteras. Trafikflödena till och från Täby Centrum bör underlättas genom tydligare skyltning på E18 som anvisar snabbaste väg. Täbyvägen bör byggas samman med Enhagsvägen genom en ny trafiklösning.

Genom att samverka med närliggande kommuner ökar våra möjligheter till större gemensamma satsningar på infrastruktur. E18 måste på sikt breddas till tre körfält för bilar och framkomligheten förbättras på Arninge- och Norrortsleden. När Förbifart Stockholm är färdigställd måste motorvägsstandard gälla på hela Norrortsleden.

Trygghetsvärdar vid t ex skolor och olika typer av tekniska styrsystem bör användas för att öka trafiksäkerheten och för att minska användning av gupp och andra fasta väghinder.

Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central kommer att ge stor reseffekt och underlätta resandet för många Täbybor. Nu går vi vidare och prioriterar en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Det är också angeläget att kollektivtrafiken utvecklas även nattetid.

Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och mellan de olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala cykelvägnätet. Tydlig skyltning ska anordnas för bättre orienterbarhet inom kommunen.
 

Vår politik:

 • Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning.

 • Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen ska få ett bättre och säkrare trafikflöde.

 • Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. Fortsatt satsning på det s k ”Skolvägsprojektet”. 

 • E18 måste breddas till tre körfält för bilar och framkomligheten stärkas på Arninge- och Norrortsleden.

 • Arbetet med att förbättra framkomligheten på våra huvudgator ska fortsätta.

 • Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer ska utökas, flera nya busslinjer ska dras till Roslags Näsby.

 • Utveckla busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan.

 • Bättre kommunikationer västerut mot Sollentuna-Kista.

 • Infartsparkering för bil och cykel ska utökas genom samarbete med olika aktörer som har stora parkeringsytor.

 • Planering för en ”cykelstrada” till innerstaden ligger fast.

 • Bättre framkomlighet för cyklister genom utvecklad skyltning.

 • Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska alltid goda möjligheter för cykelparkering eftersträvas.

 • ”Skolvägsprojektet”, som syftar till att göra skolvägarna säkrare, ligger fast.

 • Förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms Central ska genomföras enligt avtal mellan nordostkommunerna, staten och regionen.

 • Roslagsbanan ska förlängas till Arlanda.

 • Österleden ska prioriteras.