Grundskolan

Täbys skolor levererar genomgående en hög utbildningskvalitet. Slutbetygen i årskurs nio tillhör de absolut högsta i landet. 

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer eller vem du är – alla har rätt till en bra utbildning. Därför ska svensk skola fylla sitt uppdrag att ge alla möjligheten att nå så långt de själva vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra skolor, att lärare har höga förväntningar på alla sina elever och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap kräver ansträngning.

I Täby visar alla i skolan respekt för varandra och samhällets lagar gäller även i skolan. Det ska råda nolltolerans mot kränkningar, våld och droganvändning. 

Betyg är ett kvitto på att eleven har kunskap och färdigheter på en viss nivå. Det vilar ett tungt ansvar på skolans olika huvudmän att varje betygsgrad är sakligt underbyggd. Det är en direkt missgärning mot eleven att sätta betyg som inte motsvarar faktiska kunskaper.

Fokus ska sättas på faktisk kunskap och faktisk färdighet som en skola levererar. En skola som av kommersiella skäl eller av andra orsaker sätter omotiverat höga betyg måste korrigeras. 

Lika villkor bör gälla för friskolor och kommunala skolor, på nationell som kommunal nivå. Skolor som inte fungerar måste korrigeras och som sista åtgärd stängas.

Andelen elever i årskurs 9 i Sverige som uppnådde godkänt betyg i samtliga ämnen var 76,1 procent våren 2021. Motsvarande siffra för Täby var 89,5 procent. På nationell nivå är siffrorna skrämmande och öppnar för utanförskap och sociala problem. I Täby är siffrorna bättre men inte tillräckliga.

Pandemin har sannolikt negativt påverkat ungdomars psykiska hälsa. Arbetet med att stärka elevhälsan behöver därför fortsätta och utvecklas. Elevhälsan måste arbeta proaktivt för att på ett tidigt stadium identifiera och hjälpa de ungdomar som mår dåligt och vars tillstånd riskerar att förvärras om ingenting görs.
 

Vår politik:

 • Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.

 • Trygghets- och säkerhetsteam ska införas på varje kommunal skola för att arbeta med både förebyggande och direkt åtgärdande kränkningar, störningar och konflikter. Trygghets- och säkerhetsteamen ska arbeta nära kommunens individ- och familjeomsorg samt elevhälsan. 

 • Professionellt utvecklade tryckta som digitala läromedel ska prioriteras. Läromedelsbudgetar i kommunala skolor ska prioriteras och ses över.

 • Myndighetsutövning och drift av kommunala skolor ska vara separerade i kommunens organisation.

 • Betygsinflation ska aktivt bekämpas. Extern rättning av nationella prov ska prioriteras. 

 • Kvalitetspengen för att stimulera friskolor och kommunala skolor att höja andelen godkända i årskurs 9 ska höjas och utvecklas.  Andel elever som uppnått kunskapskraven i årskurs 9 ska vara minst 95 % 2026. En skola som ägnar sig åt att systematiskt sätta glädjebetyg ska inte kunna komma i fråga för kvalitetspeng.

 • För att renodla styrningen av skolan ska barn- och grundskolenämnden även ansvara för gymnasieskolan.

 • Betyg ska ges från årskurs 4.

 • Täby Akademi ska erbjuda kompetensförstärkning med evidensbaserad studieteknik och inlärningsteori till samtliga lärare, med syfte att stärka elevernas studieteknik. Erbjudandet ska ges kontinuerligt till både fristående och kommunala utförare så länge som lärarutbildningen inte innehåller dessa kompetenser.

 • För att minska administrationen för ämneslärare på kommunala skolor inrättas stormentorer. Ämneslärare får då enbart ansvar för att informera stormentor om elevernas utveckling. En stormentor har ett klassövergripande elevansvar.

 • Screening av kunskapsnivå för samtliga årskurser i matematik och svenska, samt övriga relevanta ämnen med ökande ålder, ska utredas (kommunala skolor). Syftet är att tidigt fånga upp kunskapsbrister och kunna ge adekvat stöd. 

 • Lovskola på kommunala skolor för samtliga årskurser för elever med låg måluppfyllelse ska utredas.

 • Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete med gymnasieskola, högskola och forskningscentra. Särbegåvade elever ska kunna erbjudas kontinuerlig utbildning på en högre nivå genom effektivt användande av inarbetade digitala stöd för distans- och fjärrundervisning.