Låg skatt och hög kvalitet

LÅG SKATT OCH HÖG KVALITET

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Att ta ansvar för ekonomin är grunden i Täbymoderaternas politik. Det är en förutsättning för att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Det är också genom vår ansvarsfulla ekonomiska politik som vi kan hålla det vi lovar. Täby står inför utmaningar som kommer att kräva ett fortsatt starkt ledarskap och en ekonomi i balans. 

Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby är rankad som en av Sveriges mest stabila kommuner. Ekonomin är stark och har gått med överskott de senaste femton åren. Täby är också bland de kommuner i landet som rankas högst vad gäller effektivt använda skattemedel och där invånarna får ut mest av varje spenderad skattekrona.

På sikt står Sverige som helhet, men även landets alla kommuner, inför stora demografiska förändringar. När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största vikt att Täby kommun har en ordnad ekonomi och en effektiv struktur.

Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme finns, utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är att alltid få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter.

Syftet med det statliga skatteutjämningssystemet är att ge landets kommuner och landsting likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig offentlig service, oberoende av invånarnas inkomster. Problemet är bara att systemet är orättvist, endast 11 av 290 kommuner är nettobetalare. Täbymoderaternas uppfattning är att det är rimligt att kommuner ges kompensation, särskilt glesbygdskommuner, för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Men systemet har skapat bidragsberoende. Det finns heller inga drivkrafter i systemet för att minska beroendet. Täbyborna betalar runt 617 miljoner kronor netto (2020) till det statliga skatteutjämningssystemet, vilket motsvarar 8.343 kronor per år för varje Täbybo eller 33.372 kronor för en Täbyfamilj om fyra personer. Vi anser att skatteutjämningen helt ska finansieras av staten och inte av välskötta kommuner som Täby.

Vår politik:

  • Nej till höjd kommunalskatt.

  • Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven. 

  • Fortsatt stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. Starka finanser är en förutsättning för nödvändiga investeringar och en hög kvalitet i verksamheterna.

  • Ständiga effektivitetsförbättringar i all verksamhet som drivs i egen regi. 

  • Kvalitetspeng ska, som huvudregel och när som är möjligt, införas i alla av kommunen finansierade verksamheter.

  • Kommunens fastighetsstrategi ska utvecklas ytterligare för att möjliggöra en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning. Strategiska fastighetsinnehav ska tydligt definieras.

  • Underhållet av kommunens fastigheter ska prioriteras.

  • En byggstrategi, motsvarande kommunens fastighetsstrategi, ska utvecklas för att minska kostnader vid upphandling av nyproduktion.

  • Det kommunala utjämningssystemet ska fullt ut finansieras av staten.