Integration

Täby är en kommun full av möjligheter, men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen för integrationen behöver vi även fortsättningsvis ställa tydliga krav på den som kommit till Täby för att bygga sig ett nytt liv. Svenska språket är en viktig nyckel men också att utbilda sig och bli självförsörjande. Hälften av de nyanlända har ett arbete efter åtta år i Sverige (SCB 2017). 

Täbymoderaterna arbetar för att Täby ska vara den kommun i landet som har lägst andel bidragsberoende nyanlända. Målet är att de snabbt ska lära sig svenska och bli självförsörjande.

Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att ordna bostad och arbete. Dock är vår fasta övertygelse att kommunen ska ge de verktyg som krävs. I det arbetet har vi t ex kombinerat yrkesutbildning med språkundervisning. 

Täby har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser som Täbybor utför genom olika volontärinsatser. Täbymoderaterna välkomnar volontärernas arbete och de nätverk som nu byggs upp mellan kommunens invånare och nyanlända.  

Vi vill driva en politik som är både välkomnande och tydlig. Vägen till etablering i kommunen och landet handlar ytterst om att få människor i arbete. För att nyanlända med låg utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen eller i landet krävs särskilda insatser. Vi måste därför vara mycket tydliga med att från dag ett så är nyckelfaktorerna språk och utbildning. Utan en fungerande svenska och utan en relevant utbildning så är den svenska arbetsmarknaden stängd. Fungerar inte den korta och så viktiga initiala etableringsfasen är prognosen mycket hög för att hamna i ett långvarigt bidragsberoende. 
 

Vår politik:

  • Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara villkorade. Kravlöshet leder till bidragsberoende.

  • Partnerskap med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och aktivt motverka utanförskap ska prioriteras.

  • Täby är ingen kravlös gemenskap. En förutsättning för att etablera sig i kommunen är att lagar och regler respekteras.

  • Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande tvåårsperioden. Individens ansvar gäller därefter.

  • "Kompetenscenter”, som hjälper nyanlända till arbetsmarknaden, ska särskilt prioriteras.

  • Nej till anvisningslagen.