Miljö och Klimat

Halva Täby ska vara grönt!

Många bor i Täby för att här finns en bra blandning av bebyggelse och natur. Många flyttar till Täby i förvissningen om att kommunen även fortsättningsvis kommer att upprätthålla just den balansen, vilket Täbymoderaternas miljöpolitik är en garant för. Det är avgörande för kommunens utveckling att vi håller våra marker, skogar och vatten i gott skick, vilket inte minst gynnar den biologiska mångfalden. Det kräver också att våra innehav utvecklas och förbättras genom aktiva åtgärder av olika slag. 

Klimatpolitik som ger reslutat!

FNs klimatpanel (IPCC ) konstaterar otvetydigt att atmosfären, hav och land har värmts genom mänsklig påverkan och att denna påverkan har varit snabb och omfattande. Den mänskliga påverkan på temperaturen fram till 2100 bedömer IPCC i fem olika scenarier kunna variera mellan + 1,4 grader C till maximalt + 5,7 grader C. Långsiktigt duger det därför inte att vara beroende av fossila bränslen. Det är i första hand en global fråga som kräver bindande överenskommelser mellan stater men det är också en lokal fråga. Det spelar roll om vi kan minska förbränningen även i Täby. Fossila bränslen måste ersättas av annan energi. Ett bra sådant exempel är den pågående utbyggnaden av fjärrvärme, som har inneburit att oljepannor av olika slag har kunnat stängas. 

Vägen mot ett samhälle med minimal förbränning av fossila bränslen måste bygga på ny teknik. Företag som är inriktade på utveckling av ny energiteknik ska därför särskilt välkomnas till Täby. I kommunens översiktsplan har ett område i direkt anslutning till fjärrvärmeverket i Arninge reserverats för verksamheter. Här vill vi öppna för forsknings- och utvecklingsinriktade spetsföretag med inriktning på ny energiteknik. Vi öppnar också för att det ska kunna anläggas en solcellpark på Ullnabackens södersida.

Täbybornas bilar är en källa till CO2-utsläpp. Det är glädjande att se den ökande andelen elbilar. Brist på el får inte hämma denna utveckling. Tillgänglig mark för laddplatser ska inventeras och på lämpligt sätt erbjudas aktörer på marknaden. Vi i Täby Moderaterna bedriver en klimatpolitik som ger resultat.


I många länder är vattenfrågan helt central. I Sverige har vi mycket god tillgång på vatten av hög kvalitet. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Täbys dricksvatten kommer från Mälaren och levereras av kommunförbundet Norrvatten. Vi är positiva till att öka vattenskyddet i Mälaren för att säkerställa dricksvatten för framtida generationer. Vattenkvaliteten är bra men vi måste fortsätta investera i bättre filter och förbättrad rening.

Ingen vill leva i en kommun med förorenat sjö- eller havsvatten som begränsar livsbetingelserna för människor, djur eller växter. 

Vi moderater bedriver inte symbolpolitik. Miljöpolitiken ska vara långsiktig och inriktad på konkreta och tidsatta resultat.
 

Vår miljöpolitik:

 • Halva Täby ska vara grönt.

 • Forsknings- och utvecklingsinriktade spetsföretag med inriktning på ny energiteknik ska särskilt välkomnas till Täby. Mark i anslutning till fjärrvärmeverket i Arninge ska prioriteras  för ändamålet.

 • En ny solcellspark vid Ullnaberget i kombination med ny energiproduktion för att exempelvis  förstärka fjärrvärmenätet ska utredas.

 • Tillgänglig mark för laddplatser ska inventeras och på lämpligt sätt erbjudas aktörer på marknaden.

 • Stolpaskogen och Skålhamra kvighage görs till kommunala naturreservat. De nya reservatens tillgänglighet ska i närtid prioriteras.

 • Fler gröna fritidsområden med utvecklade aktiviteter och enklare förtäring, såsom Rönninge by, ska utvecklas i kommunen. Exempel på områden där sådana gröna punkter eller områden skulle kunna utvecklas är Nygård i Täby kyrkby, Ensta krog eller Hägernäs strand med Tornön.

 • Nygårdsområdet i Täby kyrkby ska bevaras.

 • Bullret från E 18 ska i hela sin sträckning genom kommunen begränsas av bullerskärmar. Kommunen ska vara öppen för en konstruktiv diskussion med Trafikverket för att möjliggöra en snabb och fullständig sträckning.

 • Vattnet i våra sjöar och i havet är av särskild vikt. Åtgärder för att nå god status i våra sjöar ska fortsätta och ytterligare dagvattenanläggningar för rening och översvämningsskydd prioriteras.

 • Kommunen är delägare i Norrvatten som försörjer bland annat Täby med dricksvatten. Delägarskapet är vitalt och ska vara aktivt. Mälaren som vattentäkt är av avgörande betydelse för Täby och måste aktivt skyddas.

 • En park ska finnas inom 250 meter från bostaden, lekpark ska finnas inom 500 meter från bostaden, större grönområde ska finnas inom 2 km från bostad.

 • Nya badplatser ska anläggas vid Vallentunasjön och Näsbyviken.

 • Förutsättningar för en ny strandpromenad runt Näsbyviken till Djursholm ska utredas.

 • En strandpromenad ska skapas vid Vallentunasjön.

 • Fler odlingslotter i samarbete med föreningar.

 • Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i ännu fler kommundelar.