Äldreomsorg

Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet. Som närstående ska man kunna vara trygg med att föräldern eller den närstående alltid får ett gott omhändertagande. I grunden handlar det om värdighet. 

Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hemtjänst och boenden för äldre. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte längre förmår och eget boende inte längre fungerar så ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög kvalitet och långt driven professionalism. En grund för en sådan äldreomsorg är en ekonomi i balans, vilket förutsätter att verksamheterna drivs innovativt och kostnadseffektivt. Det är därför vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter konkurrerar på lika villkor. Det är också därför vi moderater införde en särskild kvalitetspeng för äldreboenden. En peng som framgångsrikt har lyft kvaliteten på våra boenden. Andelen brukare eller anhöriga som är ganska eller mycket nöjda med äldreboendet har ökat från 79 procent (2018) till 82 procent (2020).


Vi vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade bostäder och social isolering. Vi vill därför särskilt prioritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya innovativa boendeformer för äldre, såsom trygghetsbostäder. Seniorcenter i Täby centrum är ett exempel på en framgångsrik satsning som syftar till att stimulera förmågor och motverka ofrivillig ensamhet. 


Äldreomsorgen ska vara trygg och väl sammanhållen. Det finns idag allt för många trösklar mellan olika aktörer, det är inte acceptabelt när sköra äldre faller mellan stolarna och inte får en sammanhållen vård och omsorg utifrån sina behov. Geriatrik, hemsjukvård, boenden och hemtjänst måste vara bättre sammanhållen. Täby kommun ska särskilt prioritera samverkan med regionen för att få en bättre fungerande äldrevård.
 

Vår politik

  • Äldreomsorgen i Täby ska vara i länets absoluta toppklass

  • Kvalitetspengen för boenden och hemtjänst ska öka i förhållande till den fasta ersättningen. Kvalitetspengen ska i huvudsak grundas på brukares och anhörigas uppfattning om omsorgen.

  • För tydligare fokus på äldrefrågor ska socialnämnden delas i en äldrenämnd och en individ- och familjeomsorgsnämnd.

  • En god samverkan mellan privata utförare och kommunen är av särskild vikt. Myndighetsutövning och drift av kommunala boenden ska vara separerade i kommunens organisation.

  • Seniorcenter i Täby centrum ska värnas och successivt utvecklas. Fler seniorcenter bör etableras och samlokaliseras med befintliga bibliotek.

  • Nya innovativa boendeformer för seniorer välkomnas och ska ges särskild prioritet.

  • En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med regionen ska prioriteras.

  • Geriatriken på Danderyds sjukhus ska värnas.

  • Samordnad individuell plan efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk mottagning ska prioriteras.

  • Rekrytering av en kommunalt anställd läkare, en s k läkarstrateg utan patientansvar, ska övervägas. En eventuell rekrytering bör i första hand ske i samarbete med närliggande kommun.