Trygghet och säkerhet

I Sverige har en inhemsk terrorism utvecklats som måste bekämpas. Täby är ingen isolerad ö och vi måste förebygga att kriminella gäng får fotfäste i kommunen. Den nuvarande regeringen har stått handlingsförlamad och oförmögen att möta det exempellösa våldet, som ofta begås av barn eller unga vuxna i händerna på våldsbejakande kriminella gäng. En extraordinär utveckling måste mötas med särskilda åtgärder.

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. Våld och brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som aldrig får accepteras och måste bekämpas.

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och många brott förblir ouppklarade.

För oss moderater handlar det om att stå upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i hemmet eller på gator och torg.

Rektorer och lärare måste ta ett större ansvar för att stävja alla tendenser till destruktiv gängbildning och kriminalitet. Kommunen måste aktivt använda alla tillgängliga medel för att i tid stävja våldsbejakande kriminalitet. Skolan får aldrig bli en rekryteringsbas för kriminella gäng. Olika delar av den kommunala organisationen måste aktivt samverka för att bekämpa våld, droger och kriminalitet.

Pandemin har blottlagt brister i landets beredskap mot verkligt farliga smittoämnen. Kommunen måste även fortsättningsvis hålla ett tillräckligt lager av skyddsutrustning för i första hand äldreboenden.

Sveriges kommuner har många olika samhällsviktiga IT-system och hanterar stora mängder känslig information. Därför vill vi stärka kommunens it-säkerhet med regelbundna tester och ökad säkerhet i centrala digitala system.

Regelbunden övning av olika krisscenarier och förberedelser är nyckeln till effektiv krishantering. Kommunen skall stå stark både i framgång och i kris.

Vår politik:

 • En fördubbling av antalet kommunvakter ska ske senast under 2023. Riktlinjer för kommunvakter ska ses över senast den 1 juli 2023.

 • Tiggeriförbudet ska utökas och omfatta kommunens samtliga butiksområden. Nolltolerans mot olagliga bosättningar ska gälla.

 • Nolltolerans mot narkotika och våld.

 • Bruket av narkotika och våld bland unga ska aktivt bekämpas genom samverkan mellan familje- och individomsorgen/IFO, skola, polis och den centrala kommunledningen.

 • Kommunens individ- och familjeomsorg ska, som en av sina huvuduppgifter, aktivt förebygga att kriminella gäng rekryterar barn och unga. Arbetet ska ske i nära samverkan med skola och polis.

 • Våld, droger och kriminalitet måste bekämpas tidigt och aktivt. Kommunala skolor ska ges i uppdrag att utveckla handlingsprogram för att stävja och motarbeta våld, droger och kriminalitet. Kommunen ska i sammanhanget göra en översyn för att effektivisera samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola och andra relevanta verksamheter. Fristående skolor i kommunen ska erbjudas motsvarande samverkan.

 • Socialnämnden ska delas i två nämnder; en äldrenämnd respektive en individ- och familjeomsorgsnämnd.

 • I all stadsplaneringen ska trygghetsfaktorn betonas. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott.

 • Gångtunnlar ska vara belysta och trygga.

 • Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter. Klottersanering ska ske inom 48 timmar.

 • Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal.

 • Fler personer ska uppmuntras att genomföra nattvandringar i kommundelarna.

 • Trygga skolvägar ska prioriteras och utvecklas.

 • Fortsatt satsning på Trygg i Täby.

 • Grannsamverkan mot brott ska prioriteras.

 • Kommunens lager av skyddsutrustning och annat material i händelse av pandemi ska bestå.

 • IT-säkerheten i kommunens centrala system ska ses över och prioriteras.